Els exàmens de Cambridge

L’objectiu d’aquesta entrada és  explicar-vos una mica sobre els diferents nivells dels exàmens de Cambridge :

 • KET (Key English Test)
 • PET (Preliminary EnglishTest)
 • FCE (First Certificate of English)
 • CAE (Advanced)
 • CPE (Proficiency)

 

Hem posat també una imatge on es relacionen la nota necessària de l’exàmen per acreditar el nivell d’anglès.

KET

KET: Key English Test (Nivell A2)

El KET és l’examen de Cambridge English que correspon al Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües. El nivell reconeix la capacitat de fer servir l’anglès escrit i parlat en un nivell bàsic.

Al nivell A2, s’espera dels estudiants que:

 • Entenguin i utilitzin expressions quotidianes i frases bàsiques
 • Sàpiguen presentar-se i respondre a preguntes bàsiques sobre ells mateixos
 • Puguin interactuar amb angloparlants si aquests parlen a poc a poc i amb claredat

Per a qui és adient el KET?

Si tens coneixements bàsics d’anglès i

 •  pots entendre l’anglès escrit senzill…
 •  et pots comunicar en situacions senzilles de la vida quotidiana…
 • Ets capaç d’entendre cartells curts i direccions orals senzilles…

Si això descriu els teus coneixements, o el nivell de coneixements que estás adquirint, el KET és l’examen adient per a tu.

Parts de l’examen:

Reading and Writing

1 hora 10 minuts

Es demana als estudiants que siguin capaços d’entendre informació escrita senzilla com ara rètols, fullets, diaris i revistes. També hauran d’emplenar espais buits de frases senzilles i escriure una petita redacció d’unes 25 paraules.

Listening

30 minuts

En aquesta secció, els estudiants han de demostrar que poden entendre el llenguatge oral sempre i quan sigui emès de forma clara i no massa ràpida.

Speaking

Fins a 10 minuts

Els participants han de poder participar en una conversa responent i formulant preguntes senzilles. Les proves d’expressió oral se solen fer amb dos candidats alhora.

PET

PET: Preliminary English Test (Nivell B1)

El PET és l’examen de Cambridge English que correspon al Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.

Preparar-se per a l’examen PET serveix per desenvolupar i millorar les nostres habilitats lingüístiques. Es treballen aspectes pràctics del llenguatge utilitzat en situacions quotidianes de la feina, els estudis, el lleure i la vida social.

El PET és un examen per a persones que poden fer servir l’anglès escrit i parlat quotidià amb un nivell intermedi.

Cobreix les quatre habilitats lingüístiques: comprensió lectora, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral.

El PET avalua l’anglès utilitzat a la vida real i quotidiana, com ara entendre rètols, anuncis, missatges informatius etc. És acceptat per moltes empreses com a prova que acredita la capacitat de fer-se entendre en anglès.

Per a qui és adient el PET?

 • Si te’n surts prou bé en situacions de la vida quotidiana…
 • Si pots llegir textos i articles de revista senzills…
 • Si saps escriure cartes no massa complicades…
 • Si et veus capaç de prendre notes en una reunió…

Si tot això descriu el què pots fer en anglès o és el nivell de coneixements que estàs adquirint, segurament el PET és l’examen adient per a tu.

Parts de l’exàmen:

Comprensió lectora i expressió escrita

1 hora 30 minuts
(45 min. reading i 45 min. writing)

Es demana als estudiants que siguin capaços de llegir textos, rètols, diaris i revistes i en puguin entendre els punts principals. Hauran d’escriure per exemple missatges curts, redaccions o cartes d’unes 100 paraules per demostrar que poden utilitzar determinat vocabulari i estructures gramaticals. També hi solen haver exercicis en què es demana que canviïn el significat d’un seguit de frases.

Comprensió oral

30 minuts (aprox.)

Hauran de demostrar que poden entendre diversos materials enregistrats, incloent-hi converses típiques de la vida quotidiana. Hauran de ser capaços d’interpretar les actituds i intencions dels parlants.

Expressió oral

De 12 a 17 minuts

Els candidats faran la prova d’expressió oral per parelles. Hauran de demostrar el seu nivell d’expressió oral en anglès participant en una conversa, formulant i responent preguntes, i explicant, per exemple, quines coses els agraden i quines no.

First o FCE (Nivell B2)

El FCE és l’examen de Cambridge English que correspon al Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.

El FCE és un examen per a persones que poden fer servir l’anglès quotidià escrit i parlat amb un nivell intermedi alt (upper-intermediate). És un examen ideal per a les persones que necessiten utilitzar l’anglès a la feina o en els seus estudis.

Al nivell B2, s’espera dels estudiants que:

 • Entenguin les idees principals d’escrits força complexos
 • Puguin mantenir una conversa sobre una varietat força gran de temes, expressant la seva opinió i argumentant-la
 • Siguin capaços d’escriure una redacció de forma clara i detallada, que sàpiguen expressar la seva opinió i argumentar els avantatges i desavantatges de diferents punts de vista.

Per a qui és adient el FCE?

 • Si entens textos de diferents tipus…
 • Si ets capaç de prendre notes mentre algú parla en anglès…
 • Si pots participar en converses sobre una gran varietat de temes…
 • Si entens la ràdio o televisió en anglès…

Si tot això descriu el què pots fer en anglès o és el nivell de coneixements que estàs adquirint, segurament el FCE és l’examen adient per a tu.

Parts de l’examen:

Reading and Use of English

1 hora 15 minuts

En la primera part d’aquesta prova, s’avaluarà el teu ús de l’idioma anglès mitjançant tasques que demostrin com portes la gramàtica i el vocabulari. En la segona part, hauràs de ser capaç de comprendre textos de llibres de ficció i no-ficció, de publicacions, de diaris i de revistes.

Writing

1 hora 20 minuts

La primera part de la prova d’expressió escrita és obligatòria. Hauràs d’escriure un escrit basat en un títol i unes notes que es proporcionaran. En la segona part, podràs triar entre escriure un e-mail o una carta, un article, una ressenya o un informe.

Listening

40 minuts

Hauràs de demostrar que pots entendre el sentit d’una sèrie de material oral, que inclourà programes informatius, discursos, històries, anècdotes i anuncis públics.

Speaking

14 minuts

Realitzaràs l’examen d’expressió oral al costat d’un altre candidat o en un grup de tres persones, i s’avaluarà la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d’interacció: amb l’examinador, amb els altres candidats i tu sol.

CAE

Cambridge English: Advanced (Nivell C1)

El CAE és un examen per a usuaris avançats d’anglès. Aquest examen va dirigit a gent que pot fer servir l’anglès escrit i parlat per a la majoria de finalitats professionals i socials.

Al nivell C1, s’espera dels estudiants que:

 • Puguin llegir prou ràpid com per poder seguir un curs acadèmic
 • Entenguin argumentacions complexes
 • Elaborin escrits clars, ben estructurats i detallats
 • Puguin expressar-se amb un bon grau de correcció i fluïdesa
 • Puguin fer servir l’anglès tant en situacions socials, professionals com acadèmiques.

Per a qui és adient el CAE?

 • Si ets capaç de fer servir l’anglès de manera efectiva a la feina o els estudis…
 • Si fas servir l’anglès amb seguretat i flexibilitat…
 • Si ets capaç d’elaborar escrits ben estructurats i clars sobre qüestions complexes…

Si tot això descriu el què pots fer en anglès o és el nivell de coneixements que voldries aconseguir, segurament el CAE és l’examen adient per a tu.

Parts de l’examen:

Reading and Use of English

1 hora 30 minuts

A la primera part d’aquesta prova, s’avaluarà el teu ús de l’idioma anglès mitjançant tasques que demostrin com controles la teva gramàtica i vocabulari. A la segona part, hauràs de ser capaç de comprendre textos de llibres de ficció i no-ficció, de publicacions, de diaris i de revistes.

Writing

1 hora 30 minuts

La primera part de la prova d’expressió escrita és obligatòria. Hauràs de fer un escrit basat en unes notes que es proporcionaran. A la segona part, podràs triar entre escriure una carta, una proposta, una ressenya o un informe.

Listening

40 minuts

Hauràs de demostrar que pots entendre el sentit d’una sèrie de material oral, que inclourà conferències, emissions de ràdio, discursos i xerrades.

Speaking

15 minuts

Realitzaràs l’examen d’expressió oral amb un altre candidat o en un grup de tres persones, i s’avaluarà la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d’interacció.

Cambridge English: Proficiency (Nivell C2)

El CPE és l’examen més avançat de Cambridge English. Està pensat per a persones que fan servir l’anglès per a l’àmbit professional o per als estudis.

Al nivell C2, s’espera que els estudiants:

 • Entenguin pràcticament tot el que senten i llegeixen
 • Puguin prendre notes precises i completes durant una presentació
 • Entenguin les acotacions i incisos col·loquials
 • Puguin parlar sobre qüestions complexes i delicades amb naturalitat
 • Siguin capaços d’expressar-se amb precisió i fluïdesa.

Per a qui és adient el CPE?

  • Si ets capaç de donar consells o parlar sobre temes complexos o delicats
  • Si a més a més d’entendre escrits de tota mena, en pots captar el to i els detalls més subtils

  Si tot això descriu el que pots fer en anglès o és el nivell de coneixements que estàs adquirint, segurament el CPE és l’examen adient per a tu.

Parts:

Reading and Use of English

1 hora 30 minuts

A la primera part d’aquesta prova, s’avaluarà el teu ús de l’idioma anglès mitjançant tasques que demostrin com controles la teva gramàtica i vocabulari. A la segona part, hauràs de ser capaç de demostrar que podeu comprendre textos de llibres de ficció i no-ficció, de publicacions, de diaris i revistes i que podeu comprendre el seu propòsit i organització i les opinions i actituds expressades als textos.

Writing

1 hora 30 minuts

A la primera part, que és obligatòria, cal fer un escrit que resumeixi les idees claus contingudes en dos textos del voltant de 100 paraules. A la segona part del document escrit, podeu triar entre escriure un article, una carta, un informe o una revisió. També podeu triar respondre una pregunta en un dels textos establerts.

Listening

40 minuts

Hauràs de demostrar que pots entendre el sentit d’una sèrie de material oral, que inclourà conferències, emissions de ràdio, discursos i xerrades.

Speaking

16 minuts

Realitzaràs l’examen d’expressió oral amb un altre candidat o en un grup de tres persones, i s’avaluarà la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d’interacció.